Republic of the Philippines

EMBASSY OF THE PHILIPPINES WELLINGTON, NEW ZEALAND
50 Hobson Street, Thorndon, Wellington, New Zealand 6011

Public Announcement - Special Mobile Consular Mission

/ advisory


IN ENGLISH

A special Consular Mission in the surrounding areas of Auckland and Hamilton will be held on 17-21 September 2020, from 9:00 AM to 6:00 PM. Venue will be announced soon.

Opening of the online appointment system will be on 12 September (Saturday) at 7:00 PM. Appointment can be made through this link: https://philembassynzl.appointy.com/. Please make sure that the email you type on the site is correct to ensure that the confirmation email reaches you. There are three (3) slots per time frame, please do not make multiple bookings to ensure that other applicants can avail themselves of the Embassy’s consular services.

Services to be offered are (i) Passport (Renewal, New & Lost); (ii) Acknowledgement, Notarials and Consularization of Documents; (iii) Civil Registry (Report of Birth, Report of Marriage & Report of Death); and, (iv) NBI Fingerprinting.

Overseas Voting Registration is also available, and does not require an appointment. For all other services (please see abovementioned items i-iv), please book an appointment.

First time passport applicants (children born in New Zealand) who have yet to apply for a Report of Birth and women who recently got married in New Zealand and intend to apply for a passport and change their last name to their married name but have not yet applied for a Report of Marriage, please submit the Report of Birth or Report of Marriage application and complete documentary requirements on or before 12 September 2020 as this is a requirement for passport applications.

More information will be disseminated once available.

Services to be offered are (i) Passport (Renewal, New & Lost); (ii) Acknowledgement, Notarials and Consularization of Documents; (iii) Civil Registry (Report of Birth, Report of Marriage & Report of Death); and, (iv) NBI Fingerprinting.

Overseas Voting Registration is also available, and does not require an appointment. For all other services (please see abovementioned items i-iv), please book an appointment.

First time passport applicants (children born in New Zealand) who have yet to apply for a Report of Birth and women who recently got married in New Zealand and intend to apply for a passport and change their last name to their married name but have not yet applied for a Report of Marriage, please submit the Report of Birth or Report of Marriage application and complete documentary requirements on or before 12 September 2020 as this is a requirement for passport applications.

More information will be disseminated once available.

Maraming salamat po!

IN FILIPINO

ANUNSYO SA PUBLIKO – SPECIAL MOBILE CONSULAR MISSION

Gaganapin ang isang espesyal na Mobile Consular Mission sa 17-21 Setyembre 2020, mula 9:00 AM hangang 6:00 PM. Ang lugar ay aming iaanunsyo sa mga susunod na araw.

Ang online appointment system ay bubuksan sa 12 Setyembre 2020 (Sabado) sa ika-7 ng gabi (7:00 PM). Maari itong ma-access sa link na ito: https://philembassynzl.appointy.com/. Mangyaring tiyaking tama ang email na ilalagay ninyo sa site upang tiyak ninyong matanggap ang kumpirmasyon sa email. Mayroong tatlong iskedyul kada appointment time, kaya mangyaring huwag gumawa ng maraming mga appointment upang matiyak na ang ibang mga aplikante ay makakuha ng booking para sa mga serbisyo ng Embahada.

Ang mga serbisyo na maaring i-avail ay (i) Passport (Renewal, New & Lost); (ii) Acknowledgement, Notarials and Consularization of Documents; (iii) Civil Registry (Report of Birth, Report of Marriage & Report of Death); at, (iv) NBI Fingerprinting.

Maaari ding makapag-rehistro sa Overseas Voting Registration ng mga walang appointment. Para sa ibang mga nabanggit na serbisyo (tinutukoy sa items i-iv), kailangan po ng appointment.

Para sa mga unang beses pa lamang na kukuha ng passport (mga pinanganak sa New Zealand) at hindi pa nakakapagsumite ng Report of Birth, pati na ang mga kababaihan na ikinasal sa New Zealand at nais magpalit ng na sa kanilang married name at hindi pa nakakapag-apply ng Report of Marriage, maaring isumite ang inyong aplikasyon para sa Report of Birth o Report of Marriage at mga kahingiang pang-dokumentaryo bago sumapit ang ika-14 ng Seytembre 2020 dahil ito ay magiging bahagi ng inyong passport application.

Maraming salamat po!

Ang mga serbisyo na maaring i-avail ay (i) Passport (Renewal, New & Lost); (ii) Acknowledgement, Notarials and Consularization of Documents; (iii) Civil Registry (Report of Birth, Report of Marriage & Report of Death); at, (iv) NBI Fingerprinting.

Maaari ding makapag-rehistro sa Overseas Voting Registration ng mga walang appointment. Para sa ibang mga nabanggit na serbisyo (tinutukoy sa items i-iv), kailangan po ng appointment.

Para sa mga unang beses pa lamang na kukuha ng passport (mga pinanganak sa New Zealand) at hindi pa nakakapagsumite ng Report of Birth, pati na ang mga kababaihan na ikinasal sa New Zealand at nais magpalit ng na sa kanilang married name at hindi pa nakakapag-apply ng Report of Marriage, maaring isumite ang inyong aplikasyon para sa Report of Birth o Report of Marriage at mga kahingiang pang-dokumentaryo bago sumapit ang ika-14 ng Seytembre 2020 dahil ito ay magiging bahagi ng inyong passport application.

Maraming salamat po!

Next Post Previous Post