Republic of the Philippines

EMBASSY OF THE PHILIPPINES WELLINGTON, NEW ZEALAND
50 Hobson Street, Thorndon, Wellington, New Zealand 6011

COVID-19 Wage Subsidy - POLO Advisory No. 2020-05-4


ENGLISH

To all concerned Filipino work visa holders in New Zealand whose employer/company has applied for and was granted COVID-19 wage subsidy through the Ministry of Social Development (MSD):

If you were informed that you are entitled to such wage subsidy but your employer has not yet paid you and you wish to file a complaint, you may do so by submitting it through the Labour Inspectorate of the Ministry of Business, Innovation, and Employment (MBIE).

Follow this link for guidance on filing your complaint about wage subsidy misuse or abuse by your employer: https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/other-types-of-leave/coronavirus-workplace/wage-subsidy-and-leave-support-complaints/

Thank you.


FILIPINO

Sa lahat ng kinauukulang Pilipino na may hawak ng work visa sa New Zealand na ang employer ay nag-apply at pinagkalooban ng COVID-19 wage subsidy mula sa Ministry of Social Development (MSD):

Kung alam ninyo na karapat-dapat kayong tumanggap ng nabanggit na wage subsidy ngunit hindi pa kayo nababayaran ng inyong amo at nais ninyong maghain ng reklamo, maaari ninyo itong idulog sa Labour Inspectorate ng Ministry of Business, Innovation, and Employment (MBIE).

Narito ang link na magbibigay gabay kung paano maipaparating ang reklamo ukol sa maling gamit o pag-aabuso ng wage subsidy ng inyong amo: https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/other-types-of-leave/coronavirus-workplace/wage-subsidy-and-leave-support-complaints/

Maraming salamat po.

Next Post Previous Post